Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DOGGYLIFTER
Artikel 1 Toepassing
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering aan zaken of diensten door de opdrachtnemer. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.
1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan een ieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.
Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.2 Wij aanvaarden bestellingen onder onze Algemene Verkoopvoorwaarden; door het plaatsen van een bestelling verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de geldigheid hiervan.
Artikel 3 Levertermijn
3.1 Een overeengekomen lever tijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
3.2 De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
3.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de lever tijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
3.5 De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat opdrachtgever heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.
3.6 De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4 Transport en verzekering
4.1 Zaken met een factuurbedrag tot € 100,- inclusief BTW worden niet franco verzonden.
4.2 Bij expresse leveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdracht bon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De transportverzekering is alleen in het factuurbedrag begrepen bij leveringen franco huis.
Artikel 5 Retourzendingen
5.1 Retourzendingen van reguliere orders dienen
binnen 14 dagen, nadat deze door de
opdrachtgever is ontvangen, te geschieden onder
vermelding van een door opdrachtnemer
afgegeven Retour nummer.
Artikel 6 Prijzen
6.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
7.2 De wederpartij is dan ook niet bevoegd deze goederen aan derden in eigendom over te dragen of de goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
7.3 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst m.b.t. de geleverde goederen jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen.
7.4 Ingeval opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud worden de overeenkomsten ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
7.5 Zolang enig afgeleverd goed ingevolge het bovenstaande eigendom van opdrachtnemer is gebleven, is opdrachtnemer gerechtigd zich van de toestand van de goederen te over tuigen, terwijl de wederpartij hierbij opdrachtnemer onherroepelijk machtigt de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden en zo nodig daaruit te (doen) verwijderen en dat goed weer tot zich te nemen.
Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
8.2 Vanaf het moment dat betaling had moeten geschieden heeft opdrachtnemer het recht om zonder sommatie of ingebrekestelling aan rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente plus 3 punten, herleid tot een percentage
per maand, waarbij een gedeelte van een maand berekend als een volle maand.
8.3 Verrekening is niet toegestaan.
8.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.5 Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
8.6 Ingeval van wanbetaling is de opdrachtgever naast de hoofdsom en rente tevens verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel rechtelijke als buitengerechtelijke.
8.7 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen moet geven wordt het bedrag verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door de ondernemer betaalde of verschuldigde bedrag,
8.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel te ontbinden indien opdrachtgever met enige betaling van de overeenkomst, of eerdere overeenkomst in gebreke is.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
9.2 Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG- richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten
Artikel 10 Garantiebepalingen
10.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de degelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden, tenzij anders vermeld, na levering volgens artikel 4.3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
10.2 De garantie houdt in reparatie of vervanging van onderdelen, dan wel van het gehele product, naar keuze van de opdrachtnemer.
10.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
• het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
• ander dan normaal gebruik;
• normale slijtage;
• ondeskundige reparatie door opdrachtgever;
• artikelen met verbroken verzegeling
• artikelen waar de identificatiesticker (sticker met het serienummer) ontbreekt, voor wat betreft de artikelen die fabrieksmatig worden voorzien van deze sticker
10.4 Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeen- komst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terreur (dreiging), burgeroorlog, oproer, werkstaking, werk- liedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.
Artikel 12 Reclamering
12.1 Reclamering ter zake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in artikel 10 genoemde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij over- schreiding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
12.2 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame over geleverde zaken door ons juist is bevonden, zal ons de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.
Artikel 13 Reparaties
13.1 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.
13.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.
13.3 Alle aan opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder ons toezicht bevinden verzekerd.
13.4 Opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
Artikel 14 Opschorting en ontbinding
14.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomsten ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
14.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdracht nemer gesloten overeenkomst af uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schor ten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
Artikel 15 Geschillen
Geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake een zodanig geschil bevoegd is, of de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
Artikel 17 Nietigheid
Het feit dat een of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechtelijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.